Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Επίλυση Διαφορών και Αποφυγή

Η Composite αναλύει την σύμβαση και αφού εντοπίσει τα πιο νευραλγικά της σημεία, καταρτίζει διαγράμματα ροής που αφορούν στις βασικές φάσεις του έργου σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις του εργολάβου σε κάθε μία από αυτές. Τα διαγράμματα αυτά, μαζί με τα κατάλληλα υποστηρικά αρχεία που τα συνοδεύουν, αποτελούν ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια της ομάδας έργου, αφού περιγράφουν με έναν εποπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου ο εργολάβος να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να μην καταστεί στην συνέχεια υπερήμερος έναντι των υποχρεώσεων αυτών, από τον φορέα διαχείρισης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψην όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξη ενός χρονοδιαγράμματος, όπως το βασικό αντικείμενο καθώς και τα επί μέρους παραδοτέα του έργου, τη σχετική σύμβαση, το χρονικά ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν, αδειοδοτήσεις, παραγωγικότητες, στοιχεία κόστους αλλά και ειδικές συνθήκες και περιορισμούς που τυχόν επηρεάζουν το έργο, αναπτύσσουμε το βασικό πλάνο εκτέλεσής του, πάντα όμως σε αδιάλειπτη και στενή συνεργασία με τον ανάδοχο. Με αυτό τον τρόπο ο ανάδοχος, με τις πληροφορίες αλλά και τις υποδείξεις που παρέχει κατά την διάρκεια κατασκευής του χρονοδιαγράμματος, συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξή του, ενώ παράλληλα είναι ενήμερος σε κάθε βήμα του σχετικά με την πρόοδό του. 

Σε πρώτη φάση, διαβάζουμε τη σύμβαση και μελετάμε όλα τα επίσημα έγγραφα που είναι διαθέσιμα. Ακολούθως, συζητούμε με την ομάδα του έργου, ώστε να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την εικόνα του και να μπορέσουμε να προτείνουμε έτσι, τη πιο ενδεδειγμένη στρατηγική, με στόχο την μεγιστοποίηση της πιθανότητας για μια θετική  έκβαση της διεκδίκησης.  

Σε δεύτερη φάση, οι σύμβουλοί μας, αναλύουν τα γεγονότα που έχουν συμβάλλει στις όποιες καθυστερήσεις και στην συνέχεια τις επιμερίζουν στα εμπλεκόμενα μέρη, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές και μεθοδολογίες. Τέλος γίνεται ο υπολογισμός της σχετικής αποζημίωσης που δικαιούται ο εργολάβος, βάση της ανάλυσης των καθυστερήσεων σε συνδυασμό με τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.   

Ειδικότερα για την οικονομική ανάλυση και τον υπολογισμό των αποζημιώσεων, αυτή πέρα από τις περιπτώσεις που αφορά σε καθυστερήσεις σχετιζόμενες με την περάτωση ενός έργου, μπορεί να σχετίζεται και με διεκδικήσεις άλλου τύπου. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση όπου ζητείται από τον φορέα ενός έργου, η επιτάχυνσή του, καθώς καθώς κι εκείνη όπου ο εργολάβος έχει υποστεί οικονομική ζημιά από καθυστερήσεις σε τμήματα του έργου, που όμως δεν επηρεάζουν την περάτωσή του. Πρωταρχικός μας στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι να προσφέρουμε στον πελάτη μας μια λύση που θα γίνει αποδεκτή από τον φορέα του έργου και δεν θα οδηγήσει σε μια κλιμάκωση της υπόθεσης με ανεπιθύμητες συνέπειες.

Μετά την ολοκλήρωση του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος, αυτό μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί από τον εργολάβο για την παρακολούθηση κι έλεγχο του έργου. Προκειμένου όμως, το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα να αποτυπώνει με ακρίβεια τα στοιχεία προόδου θα πρέπει να εφαρμοστούν από την ομάδα έργου οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε το τμήμα planning να λαμβάνει, σε εβδομαδιαία ει δυνατόν βάση, ακριβείς και επικαιροιποιημένες πληροφορίες. 

Οι σύμβουλοί μας μπορούν να συνδράμουν αποφασιστικά στην προσπάθεια αυτή περέχοντας στον εργολάβο υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες του κάθε έργου. 

Παράλληλα όμως, προκειμένου ο κατακευαστής του έργου να έχει μια πλήρη εικόνα για την πορεία του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, δρώντας έγκαιρα και στον χρόνο που εκείνος θα επιλέξει, είναι απαραίτητο να έχει στην διάθεσή του μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη αναφορά, που θα παράγεται σε τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και θα παρέχει μια σειρά από στοιχεία κλειδιά για την πρόοδο του έργου. Μεταξύ άλλων, τιμές και ποσοστά αρχικής και κτηθείσης αξίας σε συνδυασμό με τις σχετικές διαφορές, δείκτες που απεικονίζουν τάσεις απόκλισης από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, στοιχεία προόδου βασικών υλικών, κρίσιμες δραστηριότητες, πραγματικές παραγωγικότητες και διαφορές τους με αυτές που είχαν υπολογιστεί αρχικά, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται σε μια τέτοια αναφορά. 

Οι σύμβουλοί μας, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία σε εκθέσεις προόδου τέτοιου τύπου, είναι σε θέση, λαμβάνοντας υπόψην τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου, να αναπτύξουν τέτοιου είδους αναφορές, που σε συνδυασμό με μια σειρά από υποστηρικτικά αρχεία δεδομένων τα οποία επίσης δημιουργούνται από την ομάδα μας, μπορούν να αποτελέσουν το κύριο μέσο αξιολόγησης της προόδου των έργων και να παράσχουν στην ομάδα διαχείρισης, ένα πανίσχυρο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων με σκοπό την τήρηση του χρονοδιαγράμματος αλλά και την προστασία των συμφερόντων του εργολάβου γενικότερα.  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Παραχώρηση ανθρώπινου δυναμικού

Πολλοί από τους πελάτες μας, τιμώντας την μέχρι τώρα άψογη συνεργασία μας και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμβολή μας στην επιτυχημένη τους πορεία στον κατασκευαστικό χώρο, μας ζητούν, κατά καιρούς, να τους παράσχουμε προσωπικό υψηλής κατάρτισης, προκειμένου να ενισχύσουν ή να καλύψουν καίριες θέσεις στα έργα που έχουν αναλάβει.

Η Composite, μένοντας πιστή στην αρχή να βοηθάει τους πελάτες της με όποιον τρόπο μπορεί, προσπαθεί πάντα να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους αιτήματα, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου και τις ικανότητες το διαθέσιμου προσωπικού. 

Έτσι, μέσω της συνεργασίας αυτού του τύπου, προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ακόμα δυνατότητα που, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, μπορούν να την αξιοποιήσουν στον χρόνο που εκοίνει επιλέξουν και να βοηθήσουν έτσι την στελέχωση των έργων τους με επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. 

 

EXPERTISE

Our Projects